2021.5. iSeminar,

iSeminar, ウェブ開催, “データ駆動型物質探索を加速する統計的機械学習の先進技術” (吉田 亮) [WEB]